STATUT

ZIELONOGÓRSKIEGO  TOWARZYSTWA  FOTOGRAFICZNEGO

 

Zielona Góra, dnia 22.03.2016 r.

 

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 §1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta
  z ochrony prawnej.
 3. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci prostokątnej z napisem: „Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne” oraz skrótu ZTF.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym
  lub podobnym zakresie działania.

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków.

§2

Obszarem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie
do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
 2. Popularyzacja wiedzy o fotografii.
 3. Rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii.
 4. Upowszechnianie twórczości fotograficznej i kultury przy pomocy fotografii.
 5. Promocji środowiska lubuskich twórców fotografii.
 6. Rozwijanie zainteresowania dla zabytków sztuki, architektury, przyrody, krajobrazu i folkloru
  ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubuskiego.
 7. Działalność kulturalna, edukacyjna, naukowa.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wystaw fotograficznych, spotkań autorskich, spotkań dyskusyjnych, pokazów, prezentacji, konkursów, wydawanie informatorów i katalogów.
 2. Organizację kursów, konferencji, szkoleń, wykładów, seminariów, plenerów dla swych członków, sympatyków i społeczności lokalnej.
 3. Dokształcenie w zakresie techniki, technologii, estetyki i historii fotografii.
 4. Dokonywanie oceny artystycznej prac fotograficznych.
 5. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji twórczości fotograficznej.
 6. Promocje twórczości fotograficznej we własnej galerii oraz w innych podobnych ośrodkach
  w kraju i zagranicą.
 7. Upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych i  kulturotwórczych.
 8. Branie czynnego udziału w upowszechnianiu fotografii jako sztuki w ramach przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami.
 9. Wymiana wystaw i doświadczeń fotograficznych z analogicznymi Stowarzyszeniami krajowymi
  i zagranicznymi.
 10. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
 11. Współpraca z władzami miasta, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sztuki fotografii oraz z wydawnictwami i mediami.
 12. Propagowanie i udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej.

§8

Cele, o których mowa w § 7  Stowarzyszenie realizuje w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski i cudzoziemiec mający pełną zdolność
  do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz małoletni, którzy ukończyli 16. rok życia uznający cele i zadania Towarzystwa.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w oparciu o pisemną deklarację i złożone do oceny prace fotograficzne, zgodnie
  z regulaminem przyjęć zatwierdzonym przez Zarząd.
 3. Nowoprzyjęty członek ma obowiązek w ciągu 2 tygodni od przyjęcia uregulować opłatę wpisową oraz składkę członkowską, w innym wypadku Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzję o skreśleniu z listy członków.

§11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Stowarzyszenia oraz udzielająca Stowarzyszeniu stałego materialnego wsparcia.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
 3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
 4. Członkowie stowarzyszenia będący osobami fizycznymi działają w Stowarzyszeniu osobiście, zaś osoba prawna przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

§12

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która posiada wybitne zasługi
  w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej.
 2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie.
 3. Członek honorowy musi wyrazić zgodę na przystąpienie do ZTF.

§13

 1. Członkowie zwyczajni
  a) mają prawo:
 • wyborcze czynne i bierne we władzach Stowarzyszenia,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • do korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
 • posiadać legitymację członkowską,

b) mają obowiązek:

 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i przestrzegania porządku organizacyjnego,
 • popierania działalności Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
 1. Członkowie wspierający

a) mają prawo:

 • brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz posiedzeniach Zarządu,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

b) mają obowiązek:

 • realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§14

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia przez Zarząd:
 3. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 6. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 7. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§15

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

b)z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków nie wchodzących w skład władz Towarzystwa.

3.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.

5.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa (§27). Głosowania są jawne z wyłączeniem głosowań dotyczących spraw personalnych.

7.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)uchwalania zmian statutu,

c)wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, których zasady określone zostały w Ordynacji wyborczej Stowarzyszenia, stanowiącej załącznik do statutu.

d)udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)uchwalanie budżetu,

g)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

8) Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

§20

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Funkcje sprawowane we władzach Towarzystwa są pełnione społecznie. Czynności nie wchodzące w zakres  obowiązków funkcyjnych członków władz mogą być w razie potrzeby wynagradzane z przewidzianych na ten cel środków budżetowych Towarzystwa.

§21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 3. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, 1-3 członków. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie. Liczbę członków ustala Walne Zebranie. Inne funkcje Zarząd może powierzyć członkom Towarzystwa nie wchodzącym w skład Zarządu
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 5. Pracami Zarządu kieruje prezes lub jego zastępca.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez prezesa Zarządu lub wiceprezesa.
 7. Uchwała Zarządu ważna jest do odwołania, chyba że treść uchwały stanowi inaczej.
 8. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać udostępniona nieobecnym członkom Zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 9. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej
  na wniosek własny lub członka Zarządu.
 10. Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
 11. Z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.
 12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagana jest łączna reprezentacja prezesa lub wiceprezesa oraz któregoś z pozostałych członków Zarządu
 13. Do kompetencji Zarządu należą:

a)realizacja celów Stowarzyszenia,

b)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,

c)sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

g)przyjmowanie i skreślanie członków,

h)składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania Członków,

i)powoływanie rad, komisji, sekcji, określenie zakresu ich działania i kompetencji oraz nadzorowanie prac,

j)uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

k)podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa,

l)przystępowanie i powoływanie delegatów do innych stowarzyszeń fotograficznych w Polsce i za granicą. Stawianie wniosków do organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych, których Towarzystwo jest członkiem.

m)podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników
w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania Członków.

§22

W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia przez kooptację swój skład zgodnie z ordynacją wyborczą. W koniecznym przypadku Zarząd dokonuje zmian
na stanowiskach zajmowanych przez członków Zarządu. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy członków Zarządu wino być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie
w celu wyboru nowego Zarządu. Ustąpienie ze stanowiska w Zarządzie jest równoznaczne z utratą mandatu.

§23

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
  Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego spośród członków stałych.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie działalności Zarządu,

b)składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§25

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a)wpisowe i składki członkowskie,

b)darowizny, spadki, subwencje,

c)przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

d)dotacje i ofiarności publiczne,

e)dochody z własnej działalności gospodarczej.

3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy minimum trzech członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub jego pełnomocnika i skarbnika Zarządu. Pozostałym członkom Zarządu w ciągu 14 dni od daty podpisania umów, udzielenia pełnomocnictwa i złożonych innych oświadczeń woli ich treść ma być udostępniona do zapoznania się.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§26

Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Towarzystwa winny być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub osobę uprawnioną.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wyznacza
  co najmniej trzyosobową Komisję Likwidacyjną i ustala sposób przeprowadzenia likwidacji
  oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
  o Stowarzyszeniach.

załącznik nr 1 do Statutu Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego z dn. 22.03.2016 r.

Ordynacja wyborcza

 Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego 

Zielona Góra, 22.03.2016 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy zawiadamiając członków
  o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 10 dni przed jego odbyciem.
 2. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.
 3. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, po rozliczeniu roku, organ wymieniony w §1 ust.1 podaje formę zapoznania się ze:

1)sprawozdaniem,

2)projektem założeń programowych i budżetu na kolejny rok.

§2

 1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym.
 2. Wybrany przewodniczący zebrania zarządza przeprowadzenie wyboru sekretarza Walnego Zebrania Członków spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym.

§3

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§4

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Członek Towarzystwa potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisując listę obecności.

§5

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków zebrania walnego.

§6

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu §4 ust. 1 pkt. a są założyciele oraz osoby, które przed Walnym Zebraniem Członków złożyły deklarację wstąpienia w szeregi Towarzystwa.

Rozdział II

Wybory

 §7

Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§8

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

§9

 1. Kandydatów do władz Towarzystwa mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
 2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków.

§10

 1. Władzami Towarzystwa poza Walnym Zebraniem Członków są:

a) Zarząd składający się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, 1-3 członków Zarządu,

b) Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

2. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów:

1)członków Zarządu w liczbie 5-7 osób /zgodnie ze statutem,

2)Komisję Rewizyjną w liczbie min. 3 osób.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§11

 1. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa lub poszczególnych członków władz Towarzystwa w przypadkach szczególnie uzasadnionych
  i określonych statutem.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się do poszczególnych przedstawicieli władz Towarzystwa, którzy utracili zdolność wypełniania powierzonych funkcji.
 3. Walne Zebranie Członków może powołać komisje nadzwyczajne do zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zebranie Członków określa, cel, zasady i tryb ich działania.
 4. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia przez kooptację swój skład spośród nie wybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W koniecznym przypadku Zarząd dokonuje zmian na stanowiskach zajmowanych przez członków Zarządu.
 5. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy członków Zarządu zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu.
 6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się również do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie

§12

 1. Ustanawia się następujący sposób glosowania na:

a) Prezesa Towarzystwa – wybierany jest bezwzględną większością głosów,

b)Członkowie Zarządu – wybierani są bezwzględną większością głosów,

c)Członkowie Komisji Rewizyjnej – większością głosów.

2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosownia skreśla się z listy
do głosowania tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

3. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 14 dni od wyboru.

Przyjęcie uchwał

§13

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania z wyjątkiem spraw dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa. Głosowania są jawne z wyłączeniem głosowań dotyczących spraw personalnych.

Rozpatrywanie spraw planu pracy i budżetu

§14

 1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania Członków projekty sprawozdania, planów pracy i budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w §13.
 2. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania Członków przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium władzom.

Wnioski formalne

§15

 1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem Walnego Zebrania Członków
  lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjne przytoczonego stwierdzenia mówcy.
 2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
 3. Do wniosku formalnego zalicza się wnioski o:
 • przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,
 • przejście do porządku dziennego,
 • głosowanie bez dyskusji,
 • zmianę porządku dziennego,
 • ograniczenia czasu wystąpień mówców,
 • stwierdzeniem kworum,
 • przeliczenie głosów.
 1. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3 Walne Zebranie Członków rozstrzyga większością głosów.

Rozdział III

Organy Walnego Zebrania Członków

§16

Organami Walnego Zebrania Członków są:

Przewodniczący,

Sekretarz.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków

§17

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków.

§18

Do obowiązków Sekretarza Walnego Zebrania Członków należy:

 1. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego zebrania,
 2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,
 3. sporządzanie list wyborczych,
 4. sporządzanie protokołu z wyboru,
 5. opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,
 6. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich przewodniczącemu Zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków,
 7. sporządzenie protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

 §19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których było zwołane.
 3. Do nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§20

 1. Zmiana niniejszej Ordynacji może nastąpić na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 2. Przyjęcie zmiany postanowień Ordynacji następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§21

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

Zielona Góra, dnia 09.08.2016 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w Zielonej Górze określa zasady funkcjonowania Stowarzyszenia.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Stowarzyszeniu, chodzi oZielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne w Zielonej Górze w skrócie ZTF.
 3. Regulamin Stowarzyszenia jest dokumentem podrzędnym w stosunku do Statutu Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego z siedzibą w Zielonej Górze.

 §2

Zasady członkostwa

 1. Członkostwo w ZTF jest dobrowolne. Do Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego może należeć każda osoba fizyczna, która:
  1. przejdzie pomyślnie procedurę rekomendacyjną określoną w §4 niniejszego Regulaminu,
  2. dostarczy Zarządowi ZTF wypełnioną i własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską,
  3. będzie na bieżąco regulować opłaty składek członkowskich, których zasady płatności określa
   3 niniejszego Regulaminu.
 2. Każdemu członkowi ZTF przysługuje wydanie legitymacji członkowskiej.
 3. Legitymacja członkowska jest własnością Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
  W przypadku utraty praw członkowskich podlega bezwarunkowemu zwrotowi w terminie
  14 dni od utraty rzeczonych praw.
 4. Zarząd ZTF może zawiesić członkostwo w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Zarząd ZTF może wykluczyć członka z Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w przypadku rażącego i trwałego naruszania postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu w drodze uchwały.
 6. Zarząd ZTF może zawiesić w prawach członka ZTF w przypadku jego niestosownego zachowania jak obrażanie członków stowarzyszenia lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Okres zawieszenia określa Zarząd uchwałą, okres ten nie może być dłuższy
  niż 6 miesięcy.

  1. członek, w stosunku do którego Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu, niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie,
  2. członek, w stosunku do którego Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu, ma prawo odwołać się
   od decyzji Zarządu składając odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zawieszeniu,
  3. Zarząd rozpatruje złożone odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 7. Każdy członek ZTF za wyjątkiem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może w porozumieniu z Zarządem zawiesić członkostwo na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego terminu następuje wykreślenie z listy członków ZTF.
 8. Powrót w poczet członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, po zawieszeniu określonym w pkt. 6 i 7 niniejszego paragrafu, może nastąpić po uregulowaniu wszystkich składek członkowskich za okres ubiegły od dnia zawieszenia członkostwa.

 §3

Zasady opłacania składek członkowskich

 1. Składka członkowska dokonywana jest okresowo za okres półroczny w wysokości 60 zł.

Ustala się następujący okres płatności składek:

a )w przypadku nowych członków wpłata następuje w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania członkostwa,

b) w przypadku stałych członków, składka za I półrocze płatna jest do dnia 15 stycznia, natomiast składka za II półrocze płatna jest do 15 lipca,

c) składka dla nowych członków obliczana jest proporcjonalnie, w zależności od pełnego miesiąca, w którym uzyskuje się członkostwo,

d) w przypadku braku uregulowania wpłat, Zarząd ZTF podejmie decyzję o skreśleniu z listy członków.

 1. Składki członkowskie przyjmuje i rozlicza Skarbnik Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
 2. Konto bankowe do dokonywania opłaty składki:Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze, numer konta: 59 1020 5402 0000 0302 0321 2461, odbiorca: Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

Imię Nazwisko – składka ZTF – za okres …   lub

Imię Nazwisko – opłata wpisowa.

W przypadku innych przelewów opis zgodny z przyjętym celem.

 1. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest do wpłaceniajednorazowej opłaty wpisowej. Opłata wpisowa wynosi 100 zł. Opłata dokonywana jest w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania członkostwa na konto bankowe podane w  3 pkt. 3.
 2. Zaległość w opłacaniu składek członkowskich za więcej niż 3 miesiące, po uprzednim zgłoszeniu przez Skarbnika do Zarządu, powoduje zawieszenie członkostwa.
 3. Powrót w poczet członków ZTF po zawieszeniu określonym w pkt. 5 niniejszego paragrafu może nastąpić po uregulowaniu wszystkich nieopłaconych składek członkowskich.
 4. Składki członkowskie i opłata wpisowa nie podlegają zwrotowi.

 §4

Procedura rekomendacyjna

 1. Członkostwo zwyczajne w Zielonogórskim Towarzystwie Fotograficznym następuje w skutek:
  1. uzyskania ustnej rekomendacji co najmniej dwóch członków, która przekazana zostanie Zarządowi ZTF,
  2. przedstawienia minimum pięciu fotografii rekomendacyjnych wraz z opisem dotychczasowego dorobku fotograficznego i notą informacyjną o sobie,
  3. pozytywnego wyniku głosowania Zarządu ZTF i stosownej uchwały podjętej na najbliższym zebraniu Zarządu. Uchwały o przyjęcie w poczet członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego podejmowane są indywidualnie dla każdego z kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 2. Przed przyjęciem w poczet członków, kandydat może być zobowiązany przez Zarząd do wykazania się działalnością na rzecz ZTF przez okres próbny, m.in. w formie pracy na rzecz jednego
  z zespołów twórczych. Zaangażowanie w pracę ZTF jest podstawą do oceny kandydatury.
 3. Okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
 4. Na czas okresu próbnego kandydat może otrzymać dostęp do zamkniętej Grupy Dyskusyjnej ZTF prowadzonej w portalu społecznościowym facebook. Kandydat na członka zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Grupy Dyskusyjnej.
 5. Po podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych ZTF Sekretarz Zarządu rejestruje dane nowego członka zwyczajnego, oraz przygotowuje i przekazuje zainteresowanemu:

a) imienną legitymację członkowską ZTF,

b) zaproszenie do zamkniętej Grupy Dyskusyjnej ZTF prowadzonej w portalu społecznościowym facebook. Nowoprzyjęty członek zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Grupy Dyskusyjnej.

6. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków ZTF. Odwołanie zostanie rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków ZTF.
W przypadku podtrzymania decyzji Zarządu przez Walne Zebranie Członków ZTF, ponowne złożenie wniosku o przyjęcie do Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego może nastąpić
po upływie sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków ZTF o odmowie przyjęcia.

§5

Zespoły twórcze

 1. Na potrzeby bieżącej działalności ZTF powołano zespoły twórcze:
  1. krajobraz,
  2. portret,
  3. street photo i architektura.
 2. Liderzy zespołów twórczych wybierani są przez Zarząd w drodze uchwały.
 3. Lider organizuje prace zespołów twórczych.
 4. Liderzy zespołów twórczych są zobowiązani raz na pół roku (tj. do 2 stycznia i 30 czerwca danego roku kalendarzowego) przedstawić Zarządowi plan aktywności grupy.
 5. Liderzy zespołów twórczych są zobowiązani raz na pół roku (tj. do 30 czerwca i 30 grudnia danego roku kalendarzowego) przedstawić Zarządowi sprawozdanie z aktywności grupy.
 6. Każdy członek ZTF może należeć do dowolnej liczby zespołów twórczych.

 §6

Sprawy organizacyjne

 1. Prace zgłaszane przez członków do organizowanych przez ZTF przedsięwzięć takich jak wystawy, konkursy, projekty, itp. są przechowywane w archiwum ZTF.
 2. Zgłaszając prace do organizowanych przez Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne przedsięwzięć członkowie:
  1. wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w materiałach promocyjnych takich jak plakaty, zaproszenia, katalogi, itp.,
  2. poświadczają, że są autorami tych zdjęć i posiadają zgody na wykorzystanie wizerunku osób, których wizerunek znajduje się na fotografiach,
  3. zachowują do nich wszelkie prawa osobiste oraz majątkowe w ramach prawa autorskiego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zasady archiwizacji ustalane są przez Zarząd.

 §7

Tryb procedowania

Podczas zebrań ZTF, zarówno ogólnych, jak i związanych działalnością poszczególnych zespołów twórczych, obowiązują następujące zasady procedowania:

 1. Każde zebranie członków ZTF powinno być rozpoczęte od przyjęcia protokolanta spośród obecnych Władz ZTF oraz od sporządzenia listy obecności.
 2. Zebrania członków ZTF odbywają sięw pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca.
 3. Miejsce zebrania członków ZTF ogłaszane jest przez Zarząd z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Zebrania członków zespołów twórczych w sprawach dotyczących ich bieżącej działalności zwoływane są indywidualnie przez ich Liderów, którzy są odpowiedzialni za poinformowanie członków grup za pośrednictwem przyjętych wewnętrzne kanałów komunikacji.
 5. Podejmując decyzje personalne, wymagane jest przeprowadzenie głosowania tajnego.
 6. Pozostałe decyzje związane z normalną działalnością ZTF lub poszczególnych zespołów twórczych powinny być podejmowane za pomocą głosowania jawnego lub ankiety online zamieszczonej
  w zamkniętej Grupie Dyskusyjnej ZTF prowadzonej w portalu społecznościowym facebook.
 7. Wszystkie wyniki głosowań są protokołowane przez wybranego na zebraniu członka Władz ZTF.

 §8

Procedura głosowania nad wnioskami do Zarządu

 1. Głosowania tajne nad wnioskami do Zarządu są bezpośrednie i następują względną większością głosów.
 2. Głosowania jawne są bezpośrednie i następują względną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Głosowanie w ankiecie online są bezpośrednie i następują względną większością głosów. Ankieta nie może trwać krócej niż pełne 3 dni. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 §9

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem organizacyjnym lub też Statutem ZTF stosuje się przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989 r. z p. zm. (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104).

 

Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu w dniu  09.08.2016 r.